מאמרים

מבנה פרק האנגלית

פרקי האנגלית בוחנים את מידת השליטה בשפה האנגלית. הבחינה בודקת את היקף אוצר המלים ואת היכולת לקרוא, להבין ולנתח משפטים וקטעים. 

בפרק האנגלית יש 22 שאלות, הזמן המוקצב לפתרון השאלות הוא 20 דקות. לפני הרפורמה היו 27 שאלות והזמן המוקצב לפתרונן היה 25 דקות.

סוגי השאלות: 

בפרקי האנגלית מופיעות שאלות משלושה סוגים: 

Completion Sentence – השלמת משפטים

Restatements – ניסוח מחדש 

Comprehension Reading – הבנת הנקרא

השלמת משפטים Sentence Completion    

בנושא זה 8 שאלות, אשר באות לבחון את אוצר המלים באנגלית, ואת היכולת לשבצם במשפט.

 הוראות: 

This part consists of sentences with a word or words missing in each .For each question choose the answer which best completes the question

בכל שאלה מופיע משפט ובו חסרות מילה או מלים. כל שאלה עליך לבחור את התשובה אשר משלימה בצורה הטובה ביותר את המשפט.

נושא השלמת משפטים הוא נושא שבודק בעיקר את אוצר המלים של הנבחן, ניתן לעיתים להשתמש במילות קישור שרומזות לקשר בין חלקי המשפט ואשר יכולות לסייע בבחירת התשובה הנכונה. 

אוצר המלים הוא הדבר החשוב ביותר להצלחה בתחום שאלות זה אך ניתן לעיתים קרובות לבחור תשובה בדרך של פסילת תשובות אשר מן ההקשר של המשפט נראות כלא מתאימות. 

בקורס הפסיכומטרי ילמדו התלמידים רשימה של מילות קישור ויתרגלו השלמת משפטים.

 

       Restatements ניסוח מחדש    

בנושא זה 4 שאלות. שאלות הניסוח מחדש באות לבחון את היכולת להבין משפטים שמנוסחים בצורות שונות. הוראות: 

This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

שאלות אלה מורכבות ממשפט ואחריו ארבע אפשרויות מהן יש לבחור את המשפט אשר ניסוחו הוא הקרוב ביותר לניסוח שמופיע במשפט המקורי. 

בשאלות ניסוח מחדש יש לקרוא היטב את המשפט. תוך כדי הקריאה יש לשים לב למילות קישור ולמלים בולטות. בבחירת התשובות יש לזכור כי יתכנו מספר תשובות נכונות וכי יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר במשמעותה למשפט הנתון בשאלה. 

פסיכומטרי בזמן התיכון?

Reading Comprehension הבנת הנקרא

סוג זה של שאלות בודק את היכולת להתמודד לקרוא ולהכין קטעים מתחומים שונים. בבחינה שני קטעים ולאחר כל קטע 5 שאלות.

הוראות:

This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question choose the most appropriate answer based on the text.

חלק מן השאלות המופיעות הן שאלות ספציפיות אשר נוגעות למשמעותה של מילה או למשמעות משפט. חלק שאלות כלליות אשר בודקות הבנה כללית של הקטע. השאלות מסודרות, בדרך כלל, לפי סדר הופעתן בקטע.

Aviמבנה פרק האנגלית