הציון בבחינה הפסיכומטרית

טווח הציונים בבחינה הפסיכומטרית נע בין 200 ל-800. הציון הוא שקלול ציוניו של המועמד בשלושת חלקי הבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. סולם הציונים בכל אחד מהתחומים הוא 50-150, כאשר משקלם של פרקי החשיבה הכמותית והחשיבה המילולית הוא 40% לכל אחד, ומשקל פרקי האנגלית הוא 20%.

הציון אינו מושפע ממועד הבחינה, משפת הבחינה או מנוסח הבחינה הואיל ואופן חישובו מתבצע בהשוואה לבחינה הנוכחית ולבחינות קודמות (נרמול). כך, ציון הבחינה ממקם את הנבחן באופן יחסי על ציר הנבחנים בהתעלמות מהמאפיינים האובייקטיביים של הבחינה אותה פתר.
הציון הממוצע בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2016 עמד על 545. משמעות הדבר היא שנבחן שקיבל ציון של 546 קיבל ציון גבוה יותר ממחצית הנבחנים. באופן דומה, במקביל לכל נבחן שקיבל 700 נמצא נבחן שציון הפסיכומטרי שלו הוא 300, זאת כיוון שעקומת הציונים סימטרית.

מתי ואיך מקבלים את הציון
ההמרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתחייב להעביר את ציון הבחינה הפסיכומטרית בתוך 45 יום. על פי רוב, יתקבל הציון בתוך פרק זמן קצר יותר, אך הדבר תלוי בכמות הנבחנים באותו המועד ובאילוצי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

את הציון מקבלים בשני אופנים:

  • באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (לכל נבחן שלא סימן את התנגדותו לכך בטופס ההרשמה)
  • בדואר לבית הנבחן (במעטפה סגורה ואטומה)

הציון נשלח במקביל לכל מוסדות הלימוד אותם סימן הנבחן כנמענים בטופס ההרשמה שמילא.

ציוני הבחינה הפסיכומטרית באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

adminהציון בבחינה הפסיכומטרית