תקנון

הסכם התקשרות ותקנון האקדמיה לפסיכומטרי

להלן תנאי ההתקשרות ותקנון האקדמיה לפסיכומטרי (להלן: "ביה"ס"). שים לב: תנאים אלה, ואלה בלבד, הם אשר מחייבים את האקדמיה לפסיכומטרי, והם תקפים למועד _________ או לכל מועד אחריו אם תתקבל החלטה לדחות את הרישום למועד אחר.

אנא קרא את המסמך בעיון, בכל שאלה פנה למורה. חתימתך על גביו או לחילופין אישורך בדואר אלקטרוני יחשבו אישור להסכמתך לתנאי ההסכם.

 1. מחויבות הסטודנט, רצינות ואחריות:
  1.1 הסטודנט יכין את שיעורי הבית, יתכנן לו"ז לפי הנחיות ביה"ס, וישקיע את הזמן הנדרש על מנת לעמוד בתכנית הלימוד שנקבעה ע"י ביה"ס.
  1.2 יש להגיע לשיעורים לאחר הכנה מוקדמת בבית לפי הוראות המורה, על מנת לחסוך זמן וכסף.
  1.3 הסטודנט יסדיר בעצמו ועל חשבונו את הרישום לבחינה מול המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (להלן: "המרכז הארצי") קרוב ככל האפשר למועד התחלת הקורס. הסטודנט ימסור לביה"ס עותק של המסמכים המתקבלים מהמרכז הארצי, לרבות הציון שקיבל בבחינה, מספר האסמכתה לצפייה בציון, וכן יתיר לביה"ס להפיק את טופס הציון ולהשתמש בו לצורך סטטיסטיקות פנימיות בלבד. ביה"ס לא יהיה אחראי למקרה בו סטודנט לא נרשם לבחינה.
 2. זכויות יוצרים והצהרת סודיות:
  2.1 הסטודנט מצהיר בזאת כי אין לו קשר מכל סוג עם אף אדם, ביה"ס או כל גוף אחר הקשור באופן ישיר או עקיף לענף הוראת הפסיכומטרי, או הוראה מסחרית בכלל (בתי ספר אקסטרניים וכיו"ב).
  2.2 הסטודנט מתחייב לשמור על סודיות מלאה, ללא הגבלת זמן, בכל נושא שייחשף אליו במהלך ההתקשרות בינו ובין ביה"ס.
  2.3 ידוע לסטודנט שכל הזכויות בנוגע לחומר הלימוד ולשיטות הלימוד שמורות לביה"ס וכי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להפיץ, למכור או לקנות, לשדר או לקלוט את חומרי הלימוד, או קטעים מהם, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום או הקלטה), ואין ללמדם, כולם או חלקים מהם, בשום מכון, או קורס, או בית-ספר, או מסגרת של הוראה פרטית או קבוצתית, ללא אישור מראש ובכתב מביה"ס. העברה של חלקים מחומרי הלימוד לאחר, אם בתמורה ואם שלא בתמורה מהווה הפרה של זכויות היוצרים ועלולה לשמש עילה לתביעה.
 3. תנאי הלימוד העיקריים ומבנה הקורס:
  3.1 הקורס כולל כ-80 שעות לימוד אשר יועברו באמצעות שיעורים פרונטליים קבוצתיים, שיעורים פרטיים, פתרון סימולציות, מפגשי תחקור ועוד.
  3.2 המפגשים הקבוצתיים יתקיימו אחת לשבוע לאורך כארבעה חודשים.
  3.3 הסטודנט זכאי לשיעור פרטי אחד בשבוע באורך שעת לימוד לאורך ארבעת חודשי הקורס. מטעמים דידקטיים ניתן לקבץ את השיעורים הפרטיים יחדיו ולנצל אותם במועדים שבהם הם הנחוצים ביותר (למשל – תחקור סימולציות אישי בזמן המרתון וכו').
  3.4 הסטודנט מודע לכך שחלק מהשיעורים מוקלטים ומצולמים. הקלטות של שיעורים אלה ישמשו את מורי ביה"ס.
 4. מחיר הקורס:
  4.1 מחיר הקורס הוא __________
  4.2 מחיר הקורס כולל את דמי הרישום, ערכת ספרי הלימוד (להלן ולעיל: "חומרי הלימוד") , בדיקת שישה חיבורים ע"י I-Say, וכן את שעות הלימוד והתרגול בקורס.
  4.3 "שעת לימוד" תוגדר כשעה אקדמית באורך של 45 דקות.
 5. תנאי התשלום:
  5.1 הסכום המופיע בסעיף 4.1 לעיל ישולם בהמחאה או בהעברה בנקאית לפני תחילת הקורס.
  5.2 מובהר בזאת כי פירעון התשלומים במועדם ובמלואם, הוא תנאי בסיסי להשתתפות בקורס. הסכמת ביה"ס להקל בתנאי התשלום לא תפגע באף אחת מזכויותיו לפי הסכם זה.
  5.3 ביה"ס רשאי לגבות תשלומים שלא שולמו באמצעות כרטיס אשראי מסוג __________שמספרו: _____________________ ותוקפו: ____________ על שם: ______________ ת"ז __________________.
 6. ביטול הקורס:
  6.1 הסטודנט רשאי לבטל את הרשמתו לקורס או להפסיק את לימודיו בכל עת.
  6.2 סטודנט המבטל את הרשמתו לקורס ישלם דמי ביטול לפי הכללים שנקבעו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים.
 7. מוקד שירות מטעם ביה"ס אשר מופקד על קבלת פניות:
  כל פניה תופנה בכתב לת"ד 85418 מבשרת ציון, או לדוא"ל: info@academetry.co.il, ותופנה לידי: "תיבת פניות". הפניות ידונו תוך עשרה ימי עסקים מיום קבלת הפניה והסטודנט יקבל תשובה בכתב לכל פניה.
 8. תוספות והערות:
  8.1 הסטודנט מאשר קבלת מידע, עדכונים ופרסום באמצעות הדוא"ל, הודעות SMS, דואר ישראל ווואטסאפ.
  8.2 ביה"ס רשאי להפסיק את לימודי הסטודנט בכל עת, אם יוחלט כי הסטודנט אינו מתאים לקורס מבחינה פדגוגית או אם יפר התלמיד את תנאי התקנון.
[printfriendly] adminתקנון